Přeskočit na obsah
Konec menu

Róbert Kormaňák

Unicorn Systems / IT Process & Project Consultant

Absolvent Matematicko-Fyzikálnej fakulty UK v Bratislave a Právnickej fakulty v Trnave. Odborne sa venuje projektovému riadeniu a poradenstvu v oblasti systémov riadenia kvality, rizík, projektového riadenia, IT služieb a informačnej bezpečnosti. Profesionálne pôsobil v oblasti IT, automotive a energetiky na strane dodávateľa aj odberateľa. Certifikovaný audítor podľa ISO 9000, ISO 20000 a ISO 27000, ďalej certifikovaný Prince2 Practitioner, MSP Practitioner, P30 Foundation, ITIL V3 Foundation. Člen a delegovaný zástupca SR v medzinárodných technických komisiách ISO TC258 (Projektové riadenie), ISO JTC1SC7 (Softvérové inžinierstvo) a ISO JTC1 SC40 (IT služby). Spracovateľ slovenského vydania medzinárodnej normy ISO 21500 (Návod na riadenie projektov).

Přednášky

Ako (Či) je možné aplikovať AGILE v projektovom riadení

Kritická analýza možností nasadenia a využitia ailných techník v reálnom projektovom prostredí.

Agilné techniky vývoja SW vstúpili do povedomia ako nový manažérsky prístup v priebehu posledných niekoľko desaťročí na celom svete.

Myšlienky agilného vývoja vyšli z reálneho prostredia amerického IT priemyslu a primárne boli určené práve pre oblasť vývoja SW produktov.

Otázkou stále ostáva, do akej miery je možné princípy agilného riadenia aplikovať do procesov klasického riadenia projektov (tzv. waterfall) – resp. či je možné agilnými technikami projektové riadenie nahradiť úplne. Uvedené otázky sa stali v podnikovej praxi doslova kritické a k problematike prepojenia agilu a projektového riadenia prebiehajú veľmi často neodborné diskusie. Rovnako sú určité „benefity“ agilného riadenia nekriticky zveličované a nereálne – často v otvorenej opozícii voči štandardným projektovým metodikám a technikám.

Vystúpenie má za cieľ prispieť k tejto diskusii o reálnom prepojení agilu a PM a kriticky túto tému analyzovať.

Středa 18. 5. v 11:30 - 12:20 HOD. Přednáškový sál